Algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en producten die door Kunstlink Flevoland worden aangeboden.

Artikel 1: Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verstaan onder:
a.    Opdrachtnemer: Kubus (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur onder nummer 41247036).

 1. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, natuurlijk persoon of vennootschap met wie Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
 2. Offerte: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte met betrekking tot het verlenen van diensten of de levering van goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten of de levering van goederen tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief alle wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a.    De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op (en maken deel uit van) alle door Opdrachtgever gedane aanvragen, opdrachten, opdrachtbevestigingen, geaccepteerde offertes en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten of de levering van goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

 1. Afwijkingen van de leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 2. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze voorwaarden.

Artikel 3: Offerte en opdracht
a.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door Opdrachtgever getekende offertes van Opdrachtnemer bindend als overeenkomst.

 1. Alle offertes worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst en annulering
a.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de getekende offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer retourneert of dat Opdrachtgever op andere wijze schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met de offerte van Opdrachtnemer [1].

 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn bindend als deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen twee weken na deze annulering alle kosten te vergoeden die Opdrachtnemer heeft gemaakt of nog moet maken die betrekking hebben op de uitvoering van deze overeenkomst.
 3. Ook indien annulering plaatsvindt door overmacht aan de zijde van Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om binnen twee weken na deze annulering alle kosten te vergoeden die Opdrachtnemer heeft gemaakt of nog moet maken die betrekking hebben op de uitvoering van deze overeenkomst.
 4. Onder de genoemde kosten van artikel 4 lid c vallen ook de kosten van inhuur van derden, vastgelegde inzet van medewerkers en de bestellingen van materialen.

[1] Indien opdrachtnemer een natuurlijk persoon is geldt er een wettelijke bedenktermijn van twee weken. De overeenkomst komt dan twee weken na ondertekening tot stand.

Artikel 5: Meerwerk
a.    Indien Opdrachtgever wijzigingen of aanvullingen wenst op de te verlenen diensten of leveringen van producten en Opdrachtnemer van mening is dat hierdoor de te verlenen diensten worden verzwaard of de te leveren producten worden uitgebreid, is er sprake van meerwerk.

 1. Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen hiervan voor de prijs en de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de te verlenen diensten en levering van producten kan verrichten.
 2. Meerwerk zal pas worden uitgevoerd nadat Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft laten weten hiermee akkoord te gaan.
 3. In tegenstelling tot hetgeen in artikel 5 lid c staat zal meerwerk dat ontstaat tijdens directe uitvoering van een activiteit worden uitgevoerd nadat Opdrachtgever mondeling Opdrachtnemer heeft laten weten hiermee akkoord te gaan.
 4. Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Prijzen
a.    Alle prijzen die Opdrachtnemer in haar offertes en correspondentie inzake meerwerk noemt zijn uitgedrukt in euro’s.

 1. Afhankelijk van de te verlenen diensten en levering van producten zullen de in de offerte genoemde prijzen worden verhoogd met BTW. Dit wordt in de offerte aangegeven.

Artikel 7: Betaling
a.    Betaling vindt plaats op basis van een factuur.

 1. De betaling moet voor de vervaldatum van de factuur plaatvinden.
 2. De vervaldatum van de factuur is 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien niets anders is afgesproken vindt facturering plaats na afloop van de overeengekomen levering van diensten en levering van producten.
 4. Indien betaling uitblijft zal Opdrachtnemer bij de aanmaning € 30 administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Indien betaling na herhaalde verzoeken uitblijft en Opdrachtnemer de incasseren van de factuur uit handen geeft zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8: Levering
a.    Het verlenen van diensten en het leveren van producten vindt plaats op een in de overeenkomst afgesproken locatie.

 1. Indien een overeengekomen verlening van diensten of levering van producten geen doorgang vindt ten gevolge van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer eenzelfde of vergelijkbare verlening van diensten of levering van producten aanbieden tegen dezelfde voorwaarden en kosten.
 2. Indien een overeengekomen verlening van diensten of levering van producten geen doorgang vindt ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden om reeds door Opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien een overeengekomen verlening van diensten of levering van producten geen doorgang vindt ten gevolge van niet verschijnen van Opdrachtgever of van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden om binnen twee weken alle kosten te vergoeden die Opdrachtnemer heeft gemaakt of nog moet maken die betrekking hebben op de uitvoering van deze overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft of Opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
a.    Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en ontvreemding of vermissing van persoonlijke eigendommen gedurende de verlening van diensten op zowel locatie van Opdrachtnemer of op locatie elders.

 1. Opdrachtnemer neemt nimmer de wettelijke aansprakelijkheid over die Opdrachtgever heeft jegens hun eigen cliënten (hieronder wordt ook verstaan de wettelijke aansprakelijkheid van scholen jegens hun leerlingen en ouders/verzorgers en die van ouders/verzorgers jegens hun kinderen).
 2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door letsel. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid wordt vastgelegd.

Artikel 10: (Intellectueel) eigendom
a.    Alle door Opdrachtnemer verstrekt ideeën, afbeeldingen, modellen, beeldmateriaal, concepten, software, werkwijzen en lesplannen en dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid.

 1. Alle in artikel 10 lid a genoemde zaken zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Alle door Opdrachtnemer ingezette instrumenten, gereedschappen en hulpmiddelen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.
 3. Tenzij anders is overeengekomen mag Opdrachtgever de in artikel 10 lid a genoemd zaken niet vermenigvuldigen, namaken dan wel ter beschikking stellen aan derden. Openbaarmaking mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 4. Alle rechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Opdrachtnemer berusten.
 5. Bij het niet naleven hiervan door Opdrachtgever leidt tot een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Opdrachtnemer van € 5.000 exclusief incassokosten en wettelijk rente, voor het enkele feit van de overtreding en € 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 11: Toepasselijk recht
a.    Op alle transacties waarvoor deze leveringsvoorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.