31 maart 2021

Nieuwe coronaregelingen voor cultuur in Flevoland

De coronacrisis heeft de cultuursector hard getroffen en is nog niet voorbij. Provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten hebben regelingen opengesteld om de gevolgen van corona voor de cultuursector zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel vind je een overzicht van de openstaande subsidieregelingen in Flevoland waar jij wellicht in aanmerking voor komt.

Coronaregelingen Provincie Flevoland

Vanaf 1 april 2021 kunnen theaters, podia, musea, amateurkunstverenigingen en individuele cultuurmakers ‘coronasubsidie’ aanvragen bij provincie Flevoland. De regelingen voor aanpassingen van producties en materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen en de balkonscène-regeling staan open tot en met 1 oktober 2021. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Vanaf 1 april 2021 staan de regelingen open en kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie vind je op de website van Provincie Flevoland.

Cofinanciering ook voor poppodia

De cofinancieringsregeling voor Flevolandse (film)theaters en musea van vorig jaar is nu ook beschikbaar voor poppodia. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde subsidie bijdraagt om de coronaschade te dekken. Deze incidentele subsidies zijn beschikbaar totdat het totale bedrag van € 500.000 is toegekend.

Aanpassingen producties culturele instellingen

Instellingen kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 krijgen. Dit voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan producties als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat deze instellingen al een provinciale subsidie hebben ontvangen, op basis van de cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.

Materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage van € 500 tot € 2.500 aanvragen. Het gaat om materiaalkosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel. Het huren van alternatieve (oefen)ruimte valt ook onder materiaalkosten.

Balkonscène-regeling voor individuele makers

Daarnaast wil de provincie kleinschalige professionele live-uitvoeringen met publiek mogelijk maken, als de coronamaatregelen dat weer toelaten. De nieuwe balkonscène-regeling stelt individuele makers daartoe in staat. Zij of hun verantwoordelijke rechtspersoon, kunnen tussen € 2.500 en € 15.000 aanvragen.

Coronaregeling in jouw gemeente

Ook de Flevolandse gemeenten hebben van het Rijk coronasteungelden ontvangen. Een deel van dit geld is geoormerkt voor de culturele sector in Flevoland. Gesubsidieerde organisaties én amateurkunstverenigingen komen in aanmerking voor steungelden. De regeling verschilt per gemeente:

Almere

Het Coronapakket Cultuur Almere biedt perspectief aan de hele Almeerse cultuursector, de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en de culturele organisaties, makers en cultureel ondernemers die daar (nog) niet toe behoren, op maat en flexibel. Het Coronapakket Cultuur Almere beslaat drie sporen: overleven, overbruggen en transformeren. Deze aanpak sluit aan bij de landelijke lijn: naast noodhulp om te overleven ook investeren om transformatie mogelijk te maken. De Almeerse cultuurregeling is geopend en beschikbaar op de website van Gemeente Almere.

Dronten

Amateurkunstverenigingen in de gemeente Dronten kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor een exploitatietekort dat in 2020/2021 is ontstaan door coronamaatregelen van het rijk. Hiervoor heeft het college de Subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente Dronten vastgesteld.
De Drontense subsidieregeling voor cultuur is geopend en beschikbaar op de website van Gemeente Dronten.

Lelystad
De gemeente Lelystad roept twee tijdelijke subsidieregelingen in het leven om de culturele sector in Lelystad tegemoet te komen bij schade die is geleden door de coronamaatregelen. De ene regeling richt zich op amateurkunstverenigingen. Zij kunnen maximaal 3000 euro krijgen voor kosten die ze hebben gemaakt om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. De tweede subsidie is voor culturele organisaties. Het kan dan gaan om podia, concertzalen en organisatoren van festivals. Als ze geen winstoogmerk hebben kunnen ze maximaal 100.000 euro krijgen. De regelingen lopen tot eind dit jaar en is beschikbaar op de website van Gemeente Lelystad.

Urk

Organisaties actief op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Urk kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor een exploitatietekort dat in 2020 is ontstaan door coronamaatregelen of voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die passen binnen de geldende coronamaatregelen. In de subsidieregeling is te lezen hoe een subsidie kan worden aangevraagd, voor welke kosten een subsidie kan worden aangevraagd en wat de maximale hoogte van de subsidie is. De Urker subsidieregeling voor cultuur in geopend en beschikbaar op de website van Gemeente Urk.

Zeewolde en Noordoostpolder

Over de cultuurregeling in deze twee gemeenten is nog niet bekend wanneer ze precies geopend worden. Meer informatie volgt spoedig. Houdt de website en social media van je gemeente in de gaten voor de meest actuele informatie over de regeling.