Werksessies

We blikken terug op een geslaagde eerste editie van de Cultuurmakerdsag! Hieronder lees je meer over de inhoudelijke werksessies die deze dag hebben plaatsgevonden en wat er tijdens deze sessies is besproken.

Kennisdeling: de zakelijke kant van klassieke muziek – provincie Flevoland & Platform klassieke muziek

In deze sessie werd besproken wat er in Flevoland in 2023 met de zo genaamde herstelgelden amateurkunst is gedaan: namelijk het opnieuw zichtbaar maken van de bestaande amateurkunst initiatieven door middel van het oprichten van platformen (digitaal en fysiek) en het organiseren van cultuurcafés en bijeenkomsten waar de amateurkunstenaars elkaar ontmoetten en behoeftes uitwisselden.

Vervolgens werd de Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst belicht, waarin de kans in 2024 ontstaat om een veranderslag in gang te zetten. Hiermee kan de amateurkunst inclusiever worden, doordat zij meer mensen met een afstand tot actieve cultuurparticipatie bij hun activiteiten betrekken.

Groepen die hiervoor gemotiveerd zijn krijgen in 2024 de benodigde artistieke en organisatorische begeleiding die vanuit Kunstlink in samenwerking met de lokale ondersteuningspunten voor amateurkunst wordt aangeboden dankzij de rijksgelden uit de Pilot Nationaal Akkoord amateurkunst.

Nut en Noodzaak van Impact meten – provincie Flevoland/Cultuurslagers

Nut en Noodzaak van impact meten is een actueel onderwerp bij de politiek in Flevoland. Het gaat bij het meten van maatschappelijke impact niet zozeer om cijfers, maar om de kwaliteit van de geleverde inspanningen te koppelen aan prestatie-overeenkomsten.

Er werd een interessant gesprek gevoerd met diverse ‘rollen’ uit de sector: beleidsmakers, professionele makers en amateurkunstenaars, waarbij een belangrijk inzicht was om ‘buiten je eigen kaders te denken’.

De pilot ‘impact meten, die door Kubus, Cultuurbedrijf NOP en de Meerpaal wordt ontwikkeld, wordt meegenomen in het vervolgproces.

Talentontwikkeling: Wat kan ik met al dat talent op school? – FleCk

Wat is er nodig om onder schooltijd kunstzinnig talent van leerlingen te kunnen stimuleren? Dat is tijdens deze werksessie besproken.

De groep begon door met elkaar te definiëren wat talent is en waarin het tot uiting komt. Daarna is er tijd en ruimte nodig binnen het schoolsysteem om het talent te zien en verder te ontwikkelen. Hiervoor heeft FleCK een 4-stappen model ontwikkeld. Als er méér samenhang wordt ontwikkeld tussen binnenschoolse en buitenschoolse talentontwikkeling, worden kunstzinnige talenten in Flevoland beter benut, is de conclusie.

Crowdfunden doe je bij Voordekunst! – provincie Flevoland & Voordekunst

Deelnemers aan deze werksessie hebben uitgebreid informatie gekregen over crowdfunden. Besproken is onder andere in welke situaties je crowdfunding het beste kan inzetten en hoe je een crowdfunding campagne opzet.

De Provincie Flevoland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en het Cultuurfonds Almere zijn aangesloten bij crowdfundingsplatform ‘Vóór de kunst’.

Nieuwe makers en mogelijkmakers – Flevolab (World Café)

Tijdens deze sessie is er opgehaald welke obstakels er in het veld zijn om jonge makers aan de provincie te binden, zoals onvoldoende communicatie en te weinig budget. Vervolgens is er met deze input gekeken naar mogelijke oplossingen. Carte Blanche deed een voorstel voor een convenant waar podia en presentatieplekken zich bij kunnen aansluiten.

Ook is er gekeken naar voorbeelden vanuit andere provincies. Sanne Nouws van Plan Brabant, Robert Kouijzer van No Man’s Land, die betrokken is bij Provincie Utrecht en

Bastiaan Vinkenburg van Berenschot hebben onderzoek hebben gedaan naar Provincie Noord-Holland en hoe zij jonge makers bij de provincie kunnen betrekken. Wat nodig is volgens hen: een lange termijn visie vanuit provincie, voldoende budget en goede communicatie tussen de verschillende spelers binnen de provincie.

Hoe vullen we hiaten in het Flevolandse culturele veld? – Provincie Flevoland/Bureau Cultuurslagers

De provincie vroeg tijdens deze sessie aan het culturele veld welke hiaten er in de Flevolandse culturele infrastructuur worden ervaren. Een betere samenwerking tussen het veld en de beleidsmedewerkers lokaal en provinciaal onderling zal helpen de uitdagingen aan te pakken. Er is veel input opgehaald en er zijn ook mogelijke oplossingen voor enkele hiaten aangedragen. Deze worden verwerkt in de nieuwe cultuurnota 2025 t/m 2028.

Culturele broedplekkenbeleid – Kunstlink

In deze sessie werd besproken welke stappen er gezet moeten worden om tot een netwerk te komen. Er was voldoende animo voor: men wil elkaar leren kennen, men wil zichtbaar worden gemaakt in de Culturele kaart van Flevoland en de deelnemers hebben een top 4 opgesteld met de belangrijkste actiepunten die nodig zijn om het netwerk te laten werken. Een van die vragen is: welke organisatie wordt de kartrekker van het netwerk?

Netwerk broedplaatsen: gedeelde belangen – Kunstlink

Tijdens deze sessie is besproken welke broedplaatsen actief zijn in Flevoland en hoe ze zich kunnen verbinden en gezamenlijk optrekken om zich als geheel te versterken en uitdagingen aan te gaan.

Amateurkunst versterken en vernieuwen – Kunstlink

In deze sessie is er besproken hoe de amateurkunst succesvol nieuwe samenwerkingen aan kan gaan, zowel binnen de amateurkunst als erbuiten, in andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is het sociaal domein.

Deelnemers gaven aan dat zij de nieuwe landelijke subsidieregeling ‘Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst’, die bedoeld is ter ondersteuning, ervaren als een complicatie, omdat het continueren van hun bestaande activiteiten al alle energie opslokt.

Vervolgens is besproken hoe we deze gedachtegang een positieve wending kunnen geven. Het gesprek is zodoende geopend om samenwerking met andere, bijzondere, doelgroepen als mogelijkheid en niet als beperking te gaan bekijken. De deelnemers zijn geprikkeld, mede door de inbreng vanuit de landelijke organisatie LKCA, om na te gaan denken over deze mogelijkheid. Er is een eerste aanzet gemaakt.

Verder praten over samenwerking tussen podia – Flevolab & Carte Blanche

In deze werksessie werd onderzocht en besproken hoe we voor de lange termijn jonge makers aan de provincie Flevoland kunnen binden, en welke rol podia en presentatieplekken daarbij in de toekomst kunnen spelen. We haalden voorbeelden uit andere provincies en verkenden het opstellen van een convenant waar podia en presentatieplekken in Flevoland zich bij kunnen aansluiten.